Programi

Kroz provedbu različitih programa usmjereni smo razvoju dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pružamo potporu obitelji i pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

Programi koji se provode su:

• Redoviti desetosatni program
• Redoviti desetosatni program za pripadnike talijanske nacionalne manjine
• Program predškole
• Program javnih potreba za darovitu djecu
• Sigurnosno-zaštitni i preventivni program

Programi se provode u skladu sa suvremenom koncepcijom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti te se kontinuirano usklađuje s nacionalnim zahtjevima koji su sastavni dio Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Svjesni smo potrebe za stalnim usavršavanjem i osposobljavanjem slijedeći principe cjeloživotnog učenja u cilju poticanja cjelovitog razvoja djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske te za europski suživot.

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Ovaj program ostvaruje se kao 10-satni program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine. Redoviti program provodi se na talijanskom jeziku u 3 odgojno-obrazovne skupine. U Vodnjanu skupine Girasoli i Coniglietti i u Galižani skupina Delfini.

Program predškole provodi se u sklopu redovitog programa za svu djecu školske obveznike koji polaze redovni program tijekom cijele pedagoške godine. Kraći program predškole  je obvezni kraći program odgojno-obrazovnoga rada za djecu školske obveznike koji nisu uključeni u redoviti program. Ovaj Zakonom predviđen minimalni program predškolskog odgoja provodi se s djecom u godini pred polazak u školu. Radi se o skraćenom programu, koji se provodi izvan redovitog 10-satnog programa, u trajanju od 250 sati, uz stručno vodstvo odgojiteljica, s naglaskom na pripremi djece za školu.

Kako je razvoj i napredak čovječanstva nezamisliv bez darovitih ljudi, koji svojim potencijalima utječu na razvoj društva, već im se u vrtiću posvećuje posebna pažnja, kako bi mogli zadovoljiti svoje potrebe i optimalno razviti svoje potencijale. Stoga smo se odlučili na sistematičniji rad s tom skupinom djece, a cilj nam je poticati cjelovit rast i razvoj djece razvijajući postojeće potencijale djece kroz obogaćeni program u skupinama.

Sigurnost djece kao profesionalna obveza zaposlenika regulirat će se funkcionalnim mjerama sigurnosti, usklađenim sa zakonskom regulativom, posebnostima ustanove i programskim okvirom. Cilj nam je zaštita sigurnosti i zdravlja djece, poticanje samozaštitnog i odgovornog ponašanja i svjesnog izbjegavanja rizika, osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje te afirmacija potencijala djeteta i izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava i humane vrijednosti .

Imate dodatnih pitanja u svezi našeg vrtića ili vam je potrebna pomoć?

Kontaktirajte nas