Obvezujući zakonski propisi

Svi propisi vezani uz predškolski odgoj mogu se pronaći na web stranici Propisi.hr http://www.propisi.hr/

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10)

3..Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine 51/100)

4. Zakon o ustanovama ( Narodne Novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

5. Obiteljski Zakon (Narodne novine 103/15, 98/19)

6. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine 61/11, 16/12, 98/19, 52/21)

7. Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (Narodne novine 73/97)

8. Nacionalni okvirni kurikulum (MZOŠ, srpanj 2010.)

9. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

10. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97, 4/98)

11. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine 133/97)

12. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97)

13. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (Narodne novine 133/97)

14. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine 134/97)

15. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine 83/01)

16. Program zdravstvene zaštite i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine 105/02, 55/06, 121/07)

17. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine 114/02)

18. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne novine 46/04)

19. Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/00)

21. Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)

22. Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja  i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)

23. Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)

 

Imate dodatnih pitanja u svezi našeg vrtića ili vam je potrebna pomoć?

Kontaktirajte nas